Partneri

Clinical Trials Services s.r.o.
(viac O nás)

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len „UPJŠ“) patrí k významným a uznávaným vzdelávacím a vedeckým ustanovizniam nielen na Slovensku, ale aj vo vyspelej Európe. Vznikla v roku 1959 a je tak druhou najstaršou klasickou univerzitou na území Slovenskej republiky. Tvorí ju päť fakúlt: lekárska, prírodovedecká, právnická, fakulta verejnej správy a filozofická fakulta. Najstaršou a počtom zamestnancov aj študentov najväčšou je Lekárska fakulta (ďalej len „LF UPJŠ“).

Dlhodobým zámerom LF UPJŠ je realizácia výskumných aktivít v oblasti základného, klinického výskumu a prevencie so zameraním na celulárnu, subcelulárnu a molekulovú úroveň a založeného na technológiách genomiky, proteomiky, metabolomiky a tkanivového inžinierstva. Za hlavné výskumné smery považuje onkologický výskumný smer, výskumný smer kardiológia, respirológia a metabolizmus a regeneračná a preventívna medicína. Výskumná činnosť lekárskej fakulty má predovšetkým charakter základného výskumu a výskum sa realizuje takmer výlučne s podporou domácich a zahraničných grantových schém. LF UPJŠ má bohaté skúsenosti s realizáciou výskumných projektov, či už v rámci SR, ale aj v medzinárodnom meradle a má vybudované špecializované zariadenia na úrovni kvalitných zahraničných pracovísk, ako aj zavedené najmodernejšie a najefektívnejšie techniky analýzy proteómu.

Informácia o projekte za partnera