Udalosti

Oznámenie o pozastavení projektu

Na základe oznámenia od Výskumnej agentúry sa od 12.09.2017 pozastavuje poskytovanie nenávratného finančného príspevku, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, pre projekt s názvom „Výskumno-vývojové centrum pre vývoj a aplikáciu softvérových platforiem v bioinformatike“ kód projektu v ITMS2014+: 3130118654. Dôvodom pozastavenia je žiadosť orgánu pre Operačný program Výskum a inovácie vzhľadom na nezrovnalosti a finančné opravy v rámci riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybného fondu na programové obdobie 2014-2020.

Poskytovateľ v zmysle  článku 8 ods. 6 písm. f) VZP pozastavuje poskytovanie nenávratného finančného príspevku v prípade vzniku Nezrovnalosti alebo podozrenia z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o poskytnutie NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom.