Negenomická epidemiológia

Osobitnou časťou aktivít spoločnosti je príprava a realizácia epidemiologických analýz, a to v medicínskej, ako aj v zdravotno-ekonomickej oblasti.

Špecifikácia aktivít v medicínskej oblasti

Analytické a výskumné aktivity:

– Príprava dátovej platformy pre epidemiologické analýzy (prospektívne štúdie).

– Príprava dátovej platformy pre procesné analýzy diagnostických a liečebných postupov (preferencia kardio a onko diagnóz).

– Príprava zberov a transferov dát vybraných liečebných procesov (na konkrétne výskumné aktivity špecifických výskumných tímov – nastavenie štruktúry (šablón) a parametrov zberu).

– Epidemiologické analýzy (retrospektívne).

– Špecifické analýzy morbidity vybraných skupín pacientov (dispenzarizovaných).

– Analýzy klinických dát v závislosti od špecifických požiadaviek (bioštatistické analýzy a pod.).

– Meranie komorbidít (platforma: CCI – Charlson Comorbidity Index, Elixhauserov index a jeho modifikácie) a ich vplyvu na liečebný proces (prepojenie s analýzami klinických dát a ekonomickými analýzami).

– Vývoj vlastného systému merania komorbidít(prepojenie na kardio a onkodiagnóz) pre predikčné procesy (koncepcie a realizácie expertných stretnutí v kontexte cielených analýz a disponibilných dát).

– Príprava expertných stretnutípre vývoj a testovanie metodológií.

 

Špecifikácia aktivít v zdravotno-ekonomickej oblasti

Analytické a výskumné aktivity:

– Príprava dátovej platformy pre analytické účely (epidemiologické a ekonomické analýzy).

– Intervenčné (experimentálne) štúdie zamerané na diagnostický a liečebný proces(vývoj špecifickej dátovej platformy a metodológií, testovania).

– Ekonomické štúdie zamerané na efektívnosť, účinnosť a účelnosť liečebných procesovvybraných skupín MKCH (kvantifikácia nákladovej efektívnosti, kalkulačné procesy, vývoj metrík a pod.).

– Vývoj metodológií a testovanie parametrov – odvrátiteľná(liečebná + preventabilná) mortalita v SR. Prepojenie na medzinárodné metodológie a ich modifikácia.

– Vývoj metodológií pre evaluačné mechanizmy(medicínska + ekonomická oblasť).

– Jednodňová chirurgia – komplexné ekonomické analýzy dát (cenotvorba, rizikovosť výkonov, optimalizácia procesov, špecializácia kliník).

 

Špecifikácia aktivít v oblasti zdravotnej politiky

Koncepčné aktivity:

– Tvorba regionálnych zdravotných plánov.

– Systém dlhodobej zdravotnej starostlivosti.

– Zdravotný stav minoritnej populácie.

– Testovanie metrík efektívnosti systému SR.

– Reformy v zdravotníctve SR a ich procesné a ekonomické dopady.

– Prevenčné programy – dátová platforma a integračné procesy (evaluačné, stabilizačné a regulačné mechanizmy).

– Komparačná platforma pre SR – ukazovatele zdravia: Healthy Life Years (HLY), Disability Free Life Expectancy (DFLE), Disability-Adjusted Life Expectancy (DALE), Disability-Adjusted Life Year(DALY), Life Expectancy, Potential Years of Life Lost (PYLL).

– Analytické dekompozície Life Expectancy podľa PGLE (potential gains in life expectancy) – prepojenie na klinické štúdie.

 

Momentálne je vo finalizačnej fáze Prvá epidemiologická štúdia na Slovensku, mapujúca vývoj mortality vo vertikálnej aj v horizontálnej výskumnej línii za posledných 20 rokov na Slovensku. Originálnosť tejto štúdie spočíva predovšetkým vo viacdimenzionálnej kvantifikácii regionálnych disparít v oblasti zdravia, ako aj v jej demografickom význame. Za týmto účelom bola realizovaná aj komplementárna epidemiológia zameraná na zdravie v regiónoch s koncentrovanou chudobou (marginalizované a segregované komunity).