Biomedicínsky výskum

Moderný biomedicínsky a biotechnologický výskum vznikol na základe vytvorenia obrovských moderných technologických možností, ktoré prevratným spôsobom zmenili kvalitu a rýchlosť získavania rôznych biologických a medicínskych údajov, a zároveň umožnili vykonávať cielené manipulácie s biologickými materiálmi za účelom štúdia ich vlastností a produkcie nových molekúl a materiálov.
Dnešný svet medicíny, biológie a technológie je prepojený užšie ako kedykoľvek predtým. Informačno-komunikačné technológie (ďalej len „IKT“ alebo aj „ICT“) prenikli prakticky do všetkých oblastí nášho života – či už ide o voľný čas, zabezpečenie prevádzky rôznych typov firiem, školstva a, v neposlednom rade, aj do výskumu v oblasti biomedicíny. Niektoré oblasti výskumu v medicíne sú bez adekvátnej informačno-komunikačnej podpory prakticky nerealizovateľné. Medzi takéto oblasti nepochybne patrí oblasť skúmania podstaty života na tejto planéte – počnúc štruktúrou a funkciu celého genómu človeka, jeho expresiou, výsledkom ktorej je vytváranie určitého súboru proteínov (bielkovín), označovaného pojmom proteóm; vzájomných interakcií proteínov v rámci proteómu a pod.
Súčasné postupy identifikácie štruktúry genómu a proteómu sú nerealizovateľné bez adekvátnej podpory informačných technológií (ďalej len „IT“). Práve toto viedlo k vzniku nového interdisciplinárneho vedného odboru na pomedzi medicíny, biológie, technológie, matematiky a informatiky – bioinformatiky, ktorá prináša zlepšovanie dostupnosti zdravotnej starostlivosti, zvyšovanie jej kvality, ale aj zvyšovanie uvedomenia si vlastného zdravia. Bioinformatika tak tvorí potenciál pre výskum a vývoj v oblasti biomedicíny a biotechnológie.Bioinformatika je definovaná ako multidisciplinárna aplikácia matematických, počítačových, databázových a výpočtových metód na správu a spracovanie biologických dát, za účelom pochopenia procesov prebiehajúcich v živých organizmoch

Naše plány do budúcnosti:

– Genetické stanovenie biologických vzoriek – od roku 2018
– Metabolomické stanovenie biologických vzoriek  – od roku 2018
– Proteomické stanovenie biologických vzoriek – od roku 2018